ADO ETS.

ADO ETS. 0 5 1

Avg of 0 Ratings

Your Rating

1 Reviews

Contact

 • St. Joseph hospital str., Hankash cross rd., Bauchrieh, BAUCHRIEH, Beirut 00961
Type: Agricultural Equipments Trading, Industrial Machinery/Equipment Industry/Trading
 • Business Details
 • Map
 • Reviews
Business details have not been completed

 • VnxVabWDqV

  Raynoch , 26 July 2016

  0.0
  Service
  Activities
  Quality
  Staff
  Furniture Status
  Cleanliness/Higene
  కJర?య>లK ఉనMననMన>ళMళA ఆ క>రMనM-ఫMలGకMసM త?నలGక చచMచGద>నMన?... నGనA త@సAకAవFళMళ?న మ?కMసM(ఉపMమ>/దKశ) అనMన@ అయ?పKయGసర?క? ఇక వ>ట?తKనG గడప>లMస? వచMచGద?...నGనA అతకAమAదA మ@ల>గG బMరGకM-ఫ>సMటM లK బMరFడM/అద@-ఇద@ ఎల> త?ట>ర> అనAకAనGద>నMన?.. ఒకస>ర? మ> సMనGహ?తAర>ల?తK ఇదG మ>ట అటG, న>కA "Urban Sophostication" తFల?యదA అద?!!!పHన ఎనMన? చFపMప?న> ఈ టప> మKరలM ఏట? అటG... మ@రA వట బ>గ> చGసMత>రA అన? న113&42;బAతAచMన#34;రనమ>ట!!!!
  Rate this review:

Log In or Sign Up

Forgot your password? / Forgot your username?